top of page

"Waardevol werk is een kwaliteit van leven dat we mensen moeten gunnen"

Wie zijn de partijen achter Nederland Kansrijk? Alle betrokken partijen in de alliantie beantwoorden vier dezelfde vragen. Vandaag de beurt aan Anna van Deth van Movisie.Anna van Deth werkt bij Movisie, een kennisinstituut op het gebied van maatschappelijke vraagstukken. Samen met collega’s geeft ze vorm aan het programma ‘Participatie voor iedereen’: het vergroten van de kansen van mensen op participatie en werk. Ze kijkt daarbij naar de verbinding tussen de Participatiewet en de Wmo, twee wetten die mensen helpen om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Het doel daarvan? Een beweging maken richting een inclusievere arbeidsmarkt.


Op welke manier en voor wie zetten jullie je in voor een inclusieve arbeidsmarkt?

“Vanuit wetenschappelijke kennis, praktijkervaring en ervaringsdeskundigheid proberen we de beweging richting een inclusievere arbeidsmarkt te versterken. Dat doen we bijvoorbeeld door onderzoek, zoals Simpel Switchen in de participatie keten. En door het leren en in de praktijk brengen van wat werkt principes, zoals het effect van persoonlijke aandacht in de begeleidingsrelatie van uitkeringsgerechtigden.


Onze focus gaat uit naar mensen in een kwetsbare positie, mensen die langdurig aan de kant staan. We proberen het begrip ‘arbeidsmarkt’ op te rekken. We weten dat de arbeidsmarkt niet toereikend is voor iedereen. Er zijn veel regelingen die dat proberen te bewerkstelligen, maar die veelheid aan regelingen vanuit verschillende wettelijke kaders maakt het ook erg complex. We zoeken naar een nieuwe invulling van werk/participatie voor iedereen: dat noemen we Waardevol werken. Waardevol vanwege de waarde die het voor mensen zelf heeft, waardevol omdat het voor de samenleving allerlei opbrengsten heeft en waardevol omdat het de realisatie is van een belangrijke maatschappelijke waarde: inclusie. Werk is veel breder dan alleen het genereren van inkomen. We identificeren vernieuwende projecten die dit al doen en proberen die te versterken.”


Waarom zijn jullie aangesloten bij Nederland Kansrijk?

“Door het opstellen van de tien inhoudelijke actiepunten probeert het initiatief Nederland Kansrijk echt een verschil te maken. We zijn sympathisant van deze beweging en hebben daarom besloten om er lid van te worden. Als kennisinstituut kan Movisie vanuit onze kennisfunctie bijdragen aan deze beweging. Zo zijn wij een schakel tussen de wetenschap, praktijk en ervaringskennis.”


Wat hoop je met Nederland Kansrijk te kunnen bijdragen/versnellen aan een inclusiever Nederland?

“Waar Nederland Kansrijk een verschil mee maakt, is campagne voeren. Wij vinden communicatie, een ander verhaal vertellen, het waarderen van alternatieven die laten zien hoe het ook kan, erg belangrijk. Dat inspireert mensen en daardoor zien mensen meer kansen om zelf ook bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt. Dat verhaal vertellen en in concrete actiepunten gieten, is een belangrijke manier om de beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt te versterken. De verandering vindt klein plaats, de uitdaging is om dat groter te maken en Nederland Kansrijk is daar een goede versterker voor.”


Welke oproep willen jullie doen aan Nederland?

“Kijk met een menselijker blik naar de gevolgen van uitsluiting. Wat betekent het voor mensen wanneer ze langdurig aan de kant staan? Iedereen wil gezien worden, gehoord worden en het gevoel hebben dat ze volwaardig meedoen. Dat moet de leidraad zijn. Waardevol werk is een kwaliteit van leven dat we mensen moeten gunnen. Als we ons meer als mens verbinden aan deze vraagstukken, en de effecten daarvan erkennen, zien we ook hoe we (ongeacht je positie) kunnen bijdragen.”


bottom of page