top of page

"Geachte leden van de Tweede Kamer-commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid...."Amsterdam, 26 november 2021

Geachte leden van de Tweede Kamer-commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid,


Komen de lasten van de huidige crisis opnieuw onevenredig zwaar terecht bij mensen die al kwetsbaar zijn? Dat is de vraag die we u vandaag willen stellen vanuit de alliantie Nederland Kansrijk. Een initiatief van 18 organisaties die zich zelfstandig en als collectief inzetten voor een kansrijke en inclusieve arbeidsmarkt. Samen pleiten de organisaties voor een arbeidsmarkt zonder tweedeling, onderscheid en werkende armen. Op 29 november vindt er een debat over de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaats. De leden van Nederland Kansrijk willen graag dringend het volgende onder uw aandacht brengen.


Al ruim voor de corona crisis waarschuwden de raadgevers van het kabinet voor een grotere groep kwetsbaren op de arbeidsmarkt, waaronder jongeren, flexwerkers, nieuwkomers, statushouders en laaggeletterden. En dat aantal wordt alleen maar groter. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelde vorig jaar al vast dat Nederland, sinds de bezuinigingen van eerdere kabinetten, veel minder geld uitgeeft aan activerend arbeidsmarktbeleid dan andere Europese landen. Met als gevolg dat ook de lasten van de huidige crisis opnieuw onevenredig zwaar terecht komt bij mensen die al kwetsbaar zijn en geen stappen vooruit kunnen zetten. Wij pleiten voor een arbeidsmarkttransitie waarbij alle mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien, contacten opdoen en inkomens- en bestaanszekerheid verwerven. Dit is hét moment om u daarvoor in te zetten en ervoor te zorgen dat dit hoog op de agenda komt van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Niet enkel inhoudelijk, maar ook financieel en organisatorisch.


Nederland Kansrijk heeft 10 concrete en oplossingsgerichte actiepunten, die we u graag meegeven. We vragen u dringend om deze punten mee te nemen in het begrotingsdebat en deze de komende jaren te realiseren.

  1. Garandeer niet alleen op papier, maar ook in de praktijk volledige kansengelijkheid en non-discriminatie bij het zoeken naar stages, in werk en alle arbeidsvoorwaarden. Zorg dat afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, genderidentiteit en beperkingen geen enkele rol spelen.

  2. Bepaal dat de contracten waarbinnen mensen arbeid verrichten gelijk behandeld worden, inclusief gelijke rechten in sociale zekerheid.

  3. Investeer in een leven lang scholing en ontwikkeling van alle werkenden én werkzoekenden. Geef mensen hiervoor een eigen leerbudget.

  4. Bied iedereen een ‘skills paspoort’. Zo wordt inzichtelijk wat mensen willen en kunnen, en hoe daar op de arbeidsmarkt mee kan worden gematched. Dit is in het voordeel van zowel de werkgever als de werknemer en van de arbeidsmarkt als geheel.

  5. Organiseer voorzieningen voor het tijdig en veilig overstappen naar ander werk als dat nodig is. Zet in op het creëren van nieuw zinvol werk, ook door meer werk lokaal te doen.

  6. Zorg voor iedereen die werkt in Nederland voor een aanvaardbaar salaris, zodat werken loont.

  7. Stimuleer in technologie en innovatie die mensen helpen om aan het werk te komen en te blijven.

  8. Bouw aansprekende regionale Werkhubs en/of Werkhuizen waar iedereen terecht kan (fysiek en digitaal) voor alle vragen, ondersteuning en begeleiding met betrekking tot scholing, ondernemerschap en vitaliteit.

  9. Ontwikkel een activerende leer-werkvoorziening waarin maatschappelijk en individueel zinvolle en betaalde werkzaamheden kunnen worden gedaan en waarop iedereen kan terugvallen als er tijdelijk of langer geen werk is.

  10. Maak de stap naar moderne en flexibele verlofregelingen en een kwalitatief hoogwaardige kinderopvang als basisvoorziening. Zo kunnen mensen werk- en zorg beter combineren.

Bovengenoemde punten zijn zorgvuldig door de leden van Nederland Kansrijk ontwikkeld en vormen een goede aanzet om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een arbeidsmarkt waarin elk individu zich welkom voelt en waar oog is voor alle talenten! Laten we daar in de komende kabinetsperiode gezamenlijk voor gaan en we hopen dan ook dat u deze input mee zult nemen naar de onderhandelingstafel. Wij wensen u daarbij veel succes toe. En mochten wij inhoudelijk kunnen bijdragen of onze oplossingen kunnen toelichten horen we dat uiteraard heel graag.

Met hartelijke groet,


Nederland Kansrijk,


Stichting 180, Colour Kitchen Academy, Movisie, Stichting Studeren en Werk op Maat, NSvP, Branchevereniging Kringloopbedrijven, Buzinezzclub, Werkclub, Tilburg University, Ieder(in) en Cedris. Nederland Kansrijk wordt ondersteund door Start Foundation.


Bekijk hier de video die wij maakten:
bottom of page