top of page

Brief vanuit Nederland Kansrijk aan informateur kabinet




Amsterdam, 27 mei 2021

Geachte mevrouw Hamer, geachte informateur,

Goed werk zorgt voor zingeving, voor inkomen en voor ontwikkeling. Dit geldt voor iedereen.

Maar niet iedereen kan, om wat voor reden dan ook, zonder een steuntje in de rug het

maximale uit zichzelf halen op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat we goed kijken

naar hoe wij het werk en de arbeidsmarkt van de toekomst in willen richten. Want wat wij en

u vandaag doen bepaalt hoe de generatie na ons werkt en in wat voor arbeidsmarkt zij dat

doet. Daarom hebben wij ons met 17 partijen verenigd in de alliantie Nederland Kansrijk en

streven we naar een arbeidsmarkt die inclusief en toekomstbestendig is. Een arbeidsmarkt

waarbij mensen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien, contacten opdoen en inkomens- en

bestaanszekerheid verwerven.

Wij zien als Nederland Kansrijk een aantal vraagstukken die hieraan ten grondslag liggen.

Middels deze brief willen wij het belang hiervan agenderen.

“Hoe zorgen we ervoor dat de arbeidsmarkt zo wordt vormgegeven dat iedereen zich welkom voelt?”

De afgelopen jaren hebben wij gezien dat de arbeidsmarkt dit vraagstuk niet alleen kan oplossen, wat betekent dat we de komende jaren anders moeten handelen. Een overheid die

samen met de markt verantwoordelijkheid neemt voor een robuuste publieke infrastructuur die het werknemersbelang van elke medewerker dient. In nauwe samenwerking met sociaal ondernemers, die dagelijks werken met de doelgroepen en een brug vormen tussen ‘bank en

baan’. Alleen zo kunnen we werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Nederland Kansrijk wil u daarom een aantal concrete aanbevelingen doen voor duurzaam werken: 1. Investeer in een leven lang scholing en ontwikkeling van alle werkenden én werkzoekenden. Geef mensen hiervoor een eigen leerbudget.


2. Bied iedereen een ‘skills paspoort’. Zo wordt inzichtelijk wat mensen willen en kunnen, en hoe daar op de arbeidsmarkt mee kan worden gematched. Dit is in het voordeel van zowel de werkgever als de werknemer.


3. Organiseer voorzieningen voor het tijdig en veilig overstappen naar ander werk als dat nodig is. Zet in op het creëren van nieuw zinvol werk, ook door meer werk lokaal te doen.


Dit is niet alleen gunstig voor de (potentiële) werknemer. Ook de werkgever plukt hier de

vruchten van, indien passende faciliteiten worden geboden. Wij zien namelijk dat veel

maatschappelijk nuttig (vrijwilligers-)werk blijft liggen, mede doordat de uitkering op een

verkeerde manier ingezet wordt. Maak het mogelijk de uitkering in te zetten als

investeringsbudget onder voorwaarden (met tijdafbakening en vanuit een ontwikkelplan). Dit

kan voorzien in een deel van de salariskosten van mensen die maatschappelijk nuttig werk

verrichten dienen.

Het is daarbij belangrijk dat er voldoende geld beschikbaar is voor ondersteuning op maat

om de afstand tussen arbeidsmarkt en potentieel werknemer te verkleinen.Daarbij is ieder mens het waard om te ondersteunen en moet het voor gemeenten geen kostenafweging zijn of iemand geholpen wordt of niet. Nederland Kansrijk wil u enkele aanbevelingen doen voor een duurzame arbeidsmarkt:


4. Stimuleer technologie en innovatie die mensen helpen om aan het werk te komen en te blijven of bedrijven helpt de werkvloer inclusief te maken en durf hier doelen aan te verbinden.


5. Bouw regionale Werkhubs en/of huizen van/naar werk waar iedereen terecht kan (fysiek en digitaal) voor alle vragen, ondersteuning en begeleiding m.b.t. scholing, ondernemerschap en vitaliteit.


6. Ontwikkel een activerende leer-werkvoorziening waar maatschappelijk en individueel zinvolle werkzaamheden kunnen worden gedaan en waarop iedereen kan terugvallen als er tijdelijk of langer geen werk is.


7. Zorg voor iedereen die werkt in Nederland voor een aanvaardbaar salaris. Hierbij is het belangrijk dat bij de definiëring van de term ‘aanvaardbaar salaris’ vanuit de (potentiële) werknemer gedacht wordt. Nederland Kansrijk rekent met bestaanszekerheid en niet met het sociaal minimum. Het bijstandsniveau is met de huidige vrijstelling en de kleine uitbreiding in het breed offensief nog te beperkt om over bestaanszekerheid te spreken. Vooral mensen met een beperking worden door de Participatiewet aangetast in hun bestaanszekerheid, bijvoorbeeld door hoge zorgkosten en een urenbeperking.


Bovengenoemde punten zijn wat ons betreft een goede aanzet om te komen tot een

inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarin elk individu zich welkom voelt en waar oog

is voor de beperkingen en talenten van iedereen! Laten we daar in de aankomende

kabinetsperiode voor gaan en we hopen dan ook dat u deze input mee zult nemen ter

bespreking op de onderhandelingstafel. Wij wensen u daarbij veel succes toe. En uiteraard zijn we bereid hierover verder in gesprek te gaan om nadere toelichting te geven.


Met hartelijke groet,


Namens alle 16 organisaties van Nederland Kansrijk:


Movisie Ieder(in)

Start Foundation Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland

Stichting 180 Buzinezzclub

Werkclub NVVK

JongPIT Landelijke Cliëntenraad

Colour Kitchen Stichting Studeren & Werk op Maat

Tilburg University NSvP

FNO Jongeren INC Cedris

bottom of page