top of page

Aanpassing Participatiewet: "Het voorstel is nog niet goed genoeg."


Cedris stuurt lobbybrief breed offensief aan Tweede Kamer. Aanstaande maandag vergadert de Tweede Kamer over breed offensief. Dat is een aanpassing van de Participatiewet met het doel om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het voorstel dat er nu ligt is een stap in de goede richting, maar nog niet goed genoeg. Cedris heeft daarom de Kamerleden een brief gestuurd als voorbereiding op het debat.


Het arbeidstekort en de hoeveelheid vacatures staan op recordhoogte. Juist daarom kunnen we het ons simpelweg niet permitteren een miljoen mensen langs de kant te laten staan. In de brief noemen we een aantal concrete voorstellen om de kansen op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Hieronder lichten we die voorstellen toe.


Bied voldoende budget voor het aanvraagrecht

Het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor ondersteuning op maat, bijvoorbeeld een jobcoach of aangepaste werkplek. Cedris staat achter dit idee en daarom is het enorm van belang dat de financiering ook op orde is. In het huidige voorstel is dit helaas niet geregeld, waardoor het een papieren maatregel wordt. Om dat te voorkomen roepen wij de Kamer op te zorgen voor voldoende budget.


Zorg dat werk loont

Wij vinden dat wie naar vermogen werkt, daarvoor beloond moet worden. In het huidige voorstel blijven mensen met een arbeidsbeperking die naar vermogen werken en met de vrijlatingsregeling economisch zelfstandig zijn, toch afhankelijk van de uitkeringsinstantie. Ook geldt de vrijlatingsregeling in principe slechts voor één jaar, waardoor deze mensen na een jaar weer terug bij af zijn. Deze mensen moeten een route naar duurzame economische onafhankelijkheid hebben en daarom roepen wij de kamer op dit mogelijk te maken.


Start een brede pilot voor de no-riskpolis

De no-riskpolis is een effectief instrument. Het haalt voor werkgevers een belangrijke belemmering weg om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Daarom wil Cedris de no-riskpolis beschikbaar maken voor mensen die al een paar jaar in de bijstand zitten. De Tweede Kamer is het hiermee eens, en heeft in 2021 een motie aangenomen om een mogelijkheid hiertoe te verkennen. Vooralsnog heeft de huidige regering geen verdere stappen gezet. Daarom roepen wij de Tweede Kamer op de regering te vragen een pilot op te zetten. Op die manier krijgen we meer inzicht in de effecten.


Breng werkzoekenden in kaart

We hebben vacatures en we hebben werkzoekenden, we hoeven ze alleen maar bij elkaar te brengen. Om dit te kunnen doen moeten we goed in beeld hebben wie werkt zoekt en wat deze personen kunnen. Dat hebben we in Nederland helaas niet altijd even scherp. Gelukkig hebben sociaal-ontwikkelbedrijven de kennis en kunde in huis om dit goed te kunnen doen. Cedris roept de Tweede Kamer dan ook op de gemeenten en het UWV te stimuleren dit samen met de sociaal-ontwikkelbedrijven te gaan doen.


Houd in de gaten waar het re-integratiebudget heen gaat

Per 1 januari 2023 gaat een groot deel van het geld besteed voor arbeidsmarktparticipatie op in het grotere gemeentefonds. Hiermee dreigt onnavolgbaar te worden of het geld bedoeld voor arbeidsmarktparticipatie ook daadwerkelijk voor arbeidsmarktparticipatie wordt ingezet. Cedris wil dan ook dat de eerste drie jaar gemonitord wordt hoe gemeenten dit geld gaan besteden. Geld bestemd voor werkzoekenden moet immers niet naar nieuwe lantaarnpalen gaan.


Bron: Cedris

bottom of page